Anasayfa
Dernek Tüzüğü

Dernek Tüzüğü

SEDAV
SÜREKLİ EĞİTİM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
DERNEĞİN ADI:
MADDE 1- Derneğin adı; Sürekli Eğitim Gönüllüleri Dayanışma ve kültürler Arası Diyalog Derneği'dir. Derneği kısa adı SEDAV'dır.
DERNEĞİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:
MADDE 2- Derneğin merkezi İSTANBUL'dır. Dernek uygun gördüğü illerde, ilçelerde, ilçelerde ve diğer yerleşim birimlerinde şubeler açabilir; şube bulunmayan yerlerde temsilciler atayabilir.
DERNEĞİN AMAÇLARI:
MADDE 3- Derneğimizin amacı, yüzyıllardır eksikliğini hissettiğimiz, kendi medeniyet dinamikllerini hayatının eksenine alan, gerçek ilim adamı ve entellektüellerin yetişmesi için dünyadaki bütün bilgi, birikim ve tecrübeyi bir araya toplamak; bu yolla yeni nesillerin ilmi, sosyal, kültürel gelişimine katkıda bulunmak ve her alanda güzel ahlak'ın bir göstergesi olarak doğru, dürüst, adil, sözüne sadık ve maddi-manevi taahhütlerini zamanında ve gereği gibi yerine getirmeye gayret ve özen gösteren birey tipini yetiştirmek ve yaygınlaştırmak, işsizliği engellemek, sosyal yardımlaşmayı geliştirmek için iktisadi girişimi özendirmektir.
DERNEĞİN FAALİYETLERİ:
MADDE 4- Dernek amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetleri yapar.
1. Yerli ve yabancı kültürleri araştırmak tanıtmak; bu kültürlere mensip insanlar arasında dostluk ve kardeşliğin gelişmesini ve de kendi üyeleri arasında ekonomik, sosyal, bilimsel, kültürel ve benzeri alanlarda yardımlaşmayı ve dayanışmayı tesis etmek için çalışmalar yapar.
2. Her türlü ilmi, kültürel sosyal sahalarda seminerler, toplantılar, paneller, konferanslar ve bilimsel çalışmalar yapar.
3. Yurt içi ve yurt dışı geziler, kermesler, konserler, kongreler, sempozyumlar, açık oturumlar, sergiler ve gösteriler düzenler.
4. Kitap okuma salonları, spor salonları ve misafirhaneler açar.
5. Amaçları doğrultusunda her türlü süreli-süresiz basın yayın faaliyetlerinde bulunur, basın yayın organlarında alanı ile ilgili sayfalar, köşeler; radyo ve TV istasyonları için programlar, halka yönelik video, sinevizyon, mültivizyon ve benzeri programlar hazırlar, hazırlatır ve yayınlatır. Alanı ile ilgili olarak internet ortamında her türlü faaliyette bulunur.
6. Konularında uzmanlık sahibi olan kişilere her türlü ilmi, kültürel, sosyal, ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, telifler, tercümeler yaptırır. Bu çalışmaların neticelerini basılı-sesli-görüntülü yayınlar halinde neşrettirir.
7. Kültürel, sanatsal ve sportif yarışmalar, ses ve sahne gösterileri, özel günler ve geceler, ziyafetler düzenler.
8. Dernek amacı doğrultusunda çalışan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir. Arşiv oluşturur, plan ve proje yaptırır, bunun için yarışma açar ve bu yarışmaların sonucunu uygular. Amacına uygun alanlarda ki ilmi araştırmlara ayni ve nakdi yardımda bulunur.
9. Amaçları doğrultusunda her türül hizmeti sunabilmekiçin vakıflar, iktisadi işletmeler, üyeleri bünyesinde kooperatifler, eğitsil, tıbbi, istişare vb. birimleri ve komisyonlar kurar ve işletir. Bu faaliyetler için gerekli personeli istihdam eder ve yetiştirir.
10. Dernek merkezinin ve şubelerinin faaliyetlerini yürütmek için her türlü taşınır ve taşınmaz edinebilir.
11. Eğitim ve öğretime yönelik yatırım ve organizasyonlar yapar, amaçları doğrultusunda akademik çalışmaları finanse eder, yurtdışına öğrenci gönderir, yoksul ve ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitimlerinin her kademesinde karşılıksız destek verir, bu amaçla burs verir, lokal ve öğrenci yurdu açar. Dernekler Kanunu hükümleri saklıdır.
12. Gerektiğinde yurtiçinde ve dışında şube, büro veya temsilcilikler kurar.
13. Yurt içinde ve yurt dışında ülkemizde bulunan dini, milli, tarihi, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerimizi korumak, tanıtmak ve yaşatmak için her türlü faaliyette bulunur.
14. Değişik kültürlere mensup ülke ve toplulukların fertleri arasında diyalog kurmak, iyiye ve güzele yönelmek, sosyal ve kültürel dayanışma ve yardımlaşmayı gerçekleştiremek için veya derneğe gelir temin etmek maksadıyla festival, fuar, sergi, kermek, konferans, bilgi şöleni, panel, açık oturum ve benzeri faaliyetleri organize eder. Yapılan organizasyonlara katılır. Müşterek organizasyonlar yapabilir.
15. İnsanlarınnın mutluluğuna hizmet edecek, evrensel mesajlar taşıyan yerli ve yabancı kültürleri araştırmak üzere ilmi heyetler teşekkül ettirir, bu amaçla projilir hazırlar, hazırlatır, hazırlanan projelere katılır, kurulmuş heyetlerle işbirliği yapar.
16. Evrensel barışı tesis etmek amacıyla yurtiçi veyyurtdışındaki inversite, enstitü, dernek ve benzeri gerçek ve tüzel kişilerle, işbirliği yapar.
17. Temel insan hak ve hürriyetlerinin bütün dünya insanlarına tanınması ve yaygınlaştırılması konusunda her türlü faaliyet ve katkıda bulunur.
18. Bu amaçla yurtiçi ve yurtdışında her türlü kültürel faaliyetlerde bulunur ve yapılan organizasyonlara katkıda bulunabilir ve katılabilir.
19. Yazma halinde bulunan eserleri araştırarak tahkikli bir şekilde yayımlar.
20. Gayesini gerçekleştirmek için; özel okul, üniversite, enstitü, kurs, dershane, kereş, rehabilitasyon merkezi ve bilgi, beceri, eğitim ve kültür ağırlıklı, meslek kazandırmaya yönelik her derecede ve her türlü geçici ve daimi müesseseler murar, işletir. Bu tip faaliyetlere katkıda bulunur. Bu tip faaliyetlere iştirak eder ve aynı amaçla hakiki ve hükmi şahıslarla işbirliği yapar.
21. Çevreyi ve ekolojik dengeyi koruyucu her türlü faaliyetlerde bulunur. bu faaliytelri yapan şahıs ve kuruluşlara maddi ve manevi destek sağlar, işbirliği yapar. Çevrenin ve tabiatın korunması ve gelecek nesiller için daha güzel bir çevre sağlanması yönündü çalışmalar yapar.
22. Gayesini gerçekleştirmek veya vakfa gelir temin etmek maksadıyla yurtiçi ve yurtdışında her türlü ticari, iktisadi, sanayi işletmeler, ortaklıklar ve benzeri kuruluşlar kurar, işletir, mevcut olanlara ortak olur.
23. Faaliyetlerinde yurt içinde ve dışında her türlü resmi, yarı resmi ve özel şahıs, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar, ayni ve nakdi yardımlarda bulunur ve benzeri yardımlar alır.
24. Yurtiçi ve yurtdışında, yetkili makamların izniyle, dinlenme, spor, eğitim, kültür, sanat, tanıtım, turistik ve benzeri amaçlı geziler düzenler, kamplar, pansiyonlar, yurtlar ve her türül sosyal tesisler kurar, işletir, kurulmuş olanlara iştirak eder, devreder ve devralabilir.
25. Toplumda fertler veya aileler arasında meydana gelen kırgınlık ve küskünlükleri izale edici faaliyetlerde bulunur.
26. Evlenme yaşına gelmiş gençlere eş ve iş bulmada yardımcı olur. Evlenmek isteyen ancak maddi durumu iyi olmayan gençlere ayni ve nakdi yardımlarda bulunur.
27. Uygun gördüğü muhtaç yerli ve yabancı şahıs ve ailelere maddi ve manevi yardımlar sağlar.
28. Bir şekilde, ülkemizde geçici olarak bulunan yabancıların, özellikle yabancı öğrencilerin Türkçe'yi iyice öğrenmeleri ve Türk kültürünü tanımaları için çalışmalar yapar.
29. Toplumumuzun temelini sarsan özellikle de gençliğimizi hedif alan uyuşturucu problemine karşı ve sokak çocuklarının ıslahına yönelik çalışmalar yapar ve yapan kuruluşlara destek olur.
30. yetim ve öksüzlerini ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yapar ve eğitimlerine katkıda bulunur. Bu ailelere ayni ve nakdi yardımlarda bulunur, çocuklarına burslar verir.
31. Yetim ve öksüzleri toplum hayatına kazandırabilmek için kültürel, ahlaki, manevi, ilmi, çevre ve sağlık yönünden gelişimlerini sağlayıcı faaliyetler yapar.
32. Faaliyetlerini gerçekleştirmek için yer kiralar, kiraya verir ve gayrimenkul bağışları kabul eder.
33. Gayesine uygun faaliytelri gerçekleştirmek için çalışma gripları ve komisyonlar kurar. Gayesine uygun hizmet veren diğer müesseselere yardım ederek dernekler kanununun müsaade ettiği işleri yapar.

ÜYELİĞE BAŞVURU
MADDE 5- Dernekler Kanununun öngördüğü koşulları taşıyan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu amaç doğrultusunda çalışmayı kabul etmiş herkes, derneğe üye olmak için başvurabilir.
ÜYE OLMA HAKKI
MADDE 6- Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile bildirir. Üyelik başvurusu gerekçe gösterilmeksizin reddedilebilir. Hiç kimse üyeliğe zorlanamaz. Derneğin asil ve fahri olmak üzere iki türlü üyesi vardır.
1. ASİL ÜYELER:
Asil üyeler derneğe üye olma hakkı ehliyetine sahip olan ve dernek üyesi iki kişinin tasvibi ile üyeliği yönetim kurulunca kabul edilip tüzükte belirtilen aidatları düzenli olarak ödeyen seçme ve seçilme hakkına sahip üyelerdir.
2. FAHRİ ÜYELER:
Fahri üyeler, derneğin gaye ve maksadına ulaşabilmesi için uzaktan veya yakından maddi, manevi, fikri, mali, yardım ve hizmette bulanan ve yönetim kurulunun teklifi ile genel kurul ve fahri üyeliğe kabul edilen üyelerdir.
3. FAHRİ BAŞKAN:
Derneğe bir bütün olarak, maddi ve manevi bakımdan himaye ve muzaherette bulanan şahsa "Fahri Başkan" unvanı yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile verilir. Fahri başkanlık süresi üç yıllık süre için geçerlidir. Yönetim Kurulu, isterse üçüncü yılın sonunda yeni bir fahri başkan seçebilir.
ÜYELİKTEN ÇIKMA
MADDE 7- Hiç kimse dernekte üye olarak kalmaya zorlanamaz. her üye istifa hakkına sahiptir.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
MADDE 8- Derneğe üye olma hakkını kayıp edenlerle, dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden veya derneğin manevi şahsiyetini sebepsiz yere veya kasten rencide edici davranışlarda bulunduklarından dolayı çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer.
Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı yönetimi kurulunca silinir ve keyfiyet ilgiliye yazı ile bildirilir.
Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı çıkarılanların, genel kurula itiraz hakkı vardır.
Üyelikten ihraç edilenlere ödemiş oldukları aidat, ödenti ve teberrular iade edilmez. Üyelik döneminden kalan borçları silinmez.
ÜYELERİN HAKLARI
MADDE 9- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.
Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verir. Oy hakları yoktur.

DERNEK GENEL KURULU KURULUŞ ŞEKLİ
MADDE 10- Genel kurul, derneğin en yetkili organı olup doğal ve seçilmiş üyelerden oluşur.
a) Doğal Delegeler: GEnel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Şube Başkanları doğal delegelerdir.
b)Seçilmiş Delegeler: Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul'a katılmak üzere her yirmi üye için birer delege seçilir.

TOPLANMA ZAMANI
MADDE 11- Dernek ilik genel kurul toplantısını Dernekler Kanununun 14. maddesi uyarınca, kuruluşunu izleyen ilk altı ay içerisinde yapar. Daha sonraki genel kurul toplantıları, iki yılda bir aralık ayında olağan toplantı yapar.
Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinde beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahilli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak üyeler arasında üç kişilik bir heyet genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ
MADDE 12- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerini tespit eder. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olmaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılsa, bu durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı genel kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. ilk toplantı yeter sayısı alınmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olmaz.
TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
MADDE 15- Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğini bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına miza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 14. Maddesinde belirtilen yeter sayı sağlanamamışsa, durum bir tutanakla tespit edilir. toplantı, yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilir. Toplantının yönetimi ve gündemi genel yönetim kurulu tarafından belirlenir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar, toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
MADDE 16- Genel kurulu toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
GENEL KURUL GÖREVİ VE YETKİLERİ
MADDE 17- Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulda görüşülüp karara bağlanır.
1. Dernek organlarının seçilmesi
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi
4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
5. Dernek için taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, bağışlanması veya devredilmesi gibi iktisadi ve iltizami hususlarda yönetim kuruluna yetki verilmesi
6. Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına fedesayona katılması veya ayrılmasına karar vermek
7. Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak
8. Derneğin fesih edilmesine karar vermek
9. Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatın genel kurulca yapılmasını öngördüğü diğer görevlerin yerine getirilmesi

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
MADDE 18- Genel Kurula ancak 10. maddede gösterilen üyeler katılabilir ve oy verebilir. Tüzük değişikliği ve fesih dışındaki kararlar, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf, çoğunluğu sağlamış sayılır. Dernek organlarının seçimi, gizil oy açık tasnif esasına göre yapılır.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ ASIL VE YEDEK ÜYE SAYISI
MADDE 19- Yönetim Kurulu yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur genel kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. derneğin ilk genel kurul toplantısına kadar, kurucular tarafından idare edilir.
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
1. Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararları almak ve bunları uygulamak,
2. Derneği temsil etmek veya bu hususları kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
3. Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve kurucularına yetki vermek,
4. İleride şube açılması düşünülen ya da şube açılması imkanı bulunmayan il yada ilçelerek temsilci atamak ve temsilcilik ihdas etmek.
5. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak. Bütçeyi uygulamak ve kayıtlarını yürütmek.
6. yönetim kurulu üyeleri arasından bir kişiyi genel başkan seçer. Genel başkan, Yönetim Kurulu'na başkanlık eder, gerektiğinde Yönetim kurulunun kararı üzerine dernek adına demeç verir.
7. Dernek tüzüğünün ve mevzuatı kendisine verdiği diğer işleri yapmaktadır.
8. Yönetim Kurulu görev bölümü yaparak başkan ve yardımcısını, sekreterini ve danışmanını seçilenler arasından belirler. Dernek yönetim kurulu en az ayda bir kez dernek ikametgahında önceden kararlaştırılan belirli gün ve saatte sağrısız toplanır. Karar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır.
9. Dernek adına dava açmaya karar ve yetki vermek, açılacak davalarda husumete ehil olmak,
10. Gerekli gördüğü konularda ve alanlarda komisyonlar, kurullar kurmak veya kaldırmak
11. Derneğin iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon ve kurulların işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak.
YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI
MADDE 20- Yönetim kurulunun üye sayısı boşalmalar sebebi ile yedeklerinin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.
Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin baş vurması üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.
DENETLEME, DANIŞMA VE ONUR KURULU
MADDE 21- Adaylar arasından Genel Kurulca seçilen ve aldıkları oya göre sıralanan altı kişiden ilk üçü denetleme kurulunun asil, diğer üçü de yedek üyelerini teşkil eder. Seçim açık oyla yapılır.
Denetleme Kurulu asil üyeleri başkan ve rapotör seçerler. Denetleme kurulu lüzum gördüğü zamanlarda ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yönetim kurulunun bütün işlerini kontrol eder ve denetleme sonucunu bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetleme kurulunun süresi iki yıl olup yeniden seçilmek caizdir.
a) Denetleme Kurulu ve Görevleri
1. Genel kurul kararlarının zamanında ve genel kurulca tespit olunan şekil ve şartlara uygun olarak uygulanıp uygulanmadığını,
2. Yönetim Kurulu kararları ile harcamaların mevzuata ve bu tüzüğe uygunluğunu,
3. Dernek hesapları ile bilançosunun mevzuata uygun bulunup bulunmadığını,
4. Derneğin para, menkul ve gayrimenkullarinin hesap ve kayıtlarını kanunlara ve usulüne uygun bir şekilde tutulup tutulmadığını,
5. Derneğin alacak hak ve gelirlerinin takip edilerek zamanında tahsilinin sağlanıp sağlanmadığını denetler. denetleme sonuçlarını her dört ayda bir yönetim kuruluna yazıyla bildirir.
İki genel kurul toplantısı arasındaki devrede yaptığı çalışmaları bir rapor halinde genel kurula verir.

b) Danışma Kurulu ve Görevleri
Derneğin amacına uygun hizmetleri daha iyi yerine getirebilmesine yardımcı olacakları düşünülen öğretim görevlisi, öğretmen, doktor, mühendis, esnaf, serbest meslek erbabı arasından yönetim kurulu kararıyla seçilir ve kurulur.
Danışma Kurulu en az 3 en fazla 11 kişiden oluşacaktır. ku kurulun vazifesi derneğin amaçları doğrultusunda 4. maddede belirtilen yapılacak çalışma ve danışma faaleyitlerinin verimliliği için, görüş kültür ve tecrübeleri doğrultusunda yönetim kuruluna rapor sunmak.
c) Onur Kurulu ve Görevleri
Bu kurul derneğin amacına uygun nitelikleri taşıyan kişilerden derneğin gaye ve maksadına ulaşabilmesi için maddi ve manevi fiili ve karşılıksız fikri veya mali yardım ve hizmette bulunan kimseler arasından olmak üzere yönetim kurulu kararı ile seçilir ve kurulur. Kurul en az 3, en fazla 7 kişiden oluşur.
Dernek amacına uygun olarak derneğe yapılacak maddi ve manevi, fiili ve karşılıksız, fikri ve mali yardımların arttırılması için çalışmalar yapmak ve bu hususta yararı görülebilecek kişilerle diyalog kurmak ve bu şekilde derneğin amaçlamış olduğu faaliyet ve çalışmaları en fazlaya çıkarılabilmesine yardımcı olmak.

ORGANLAR
MADDE 22
a) Yönetim Kurulu Organları:
Genel Başkanlık: Yönetim kurulu adına derneği temsil eder. Genel kurul ve yönetim kuruluna başkanlık eder. Gerektiğinde dernek adına demeç verir. Genel başkanın yokluğunda başkan yönetim kurulu üyelerinden birini geçici olarak genel başkanlığına tayin eder.
1. Genel Sekreter: derneğin bütün yazışma işlerini yürütür.
2. Genel Muhasip: derneğin mali işlerini yürütür ve hesaplarını tutar.

b) Diğer Organlar:
Dernekte başka organlarda kurulabilir. Ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulu görev, yetki ve sorumlulukları devredilmez.
ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
MADDE 23- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde yönetim kurulu tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek yüyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri ve tarihleri meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en yüksek mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
ŞUBELER
MADDE 24- ŞUBENİN AMACI
Şubenin amacı, derneğin tüzüğünde belirtilen amaçlardır.
MADDE 24- ŞUBE ORGANLARI
a) Şube genel kurulu,
b) Yönetim kurulu,
c) denetleme kurulundan meydana gelir.
MADDE 26- ŞUBE ORGANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ
a) Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı asli üyelerden Genel Kurula katılma hakkını haiz olanlardan müteşekkildir. Şube Genel Kurulu derneğin tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre hareket ederler. Şube genel kurulunun Merkez Genel Kurulundan en az on beş gün önce bitirilmiş olması gereklidir.
Şube Genel Kurulları şube sınırları içinde ve derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda şu yetkilere sahiptirler.
Geçen çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu, denetçilerin denetim raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini görüşüp gerekirse onaylamak ve Yönetim kurulunu ibra etmek, gelecek çalışma dönemi yönetim kurulu çalışma programını, bütçe yönetmeliğini ve gelir gider çizelgelerini görüşüp onaylamak, Şube Yönetim ve Denetim Kurlları asil ve yedek üyelerini seçmek.
b) Şube Yönetim Kurulu: Genel Kurulca gizli oyla seçilen 5 asli ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, üyeleri arısndan başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve muhasip seçer. Şube yönetim kurulu, şubenin icra organıdır.
Yönetim Kurulu asli üyeliklerine, en az iki yılda bir seçim yapılır. Çalışma usul ve esasları yönünden, görev bölümü, toplantı şekli, karar nisabı, boşalan üyeliğin doldurulması, şubeyi temsil ve yetki hususlarında derneğin tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket eder. Şubeyi Başkan veya seçeceği bir üye temsil eder. Genel merkez Genel Kurul toplantılarında şube Başkanı veya seçilen bu üye ile temsil edilir. Yönetim Kurullarının temsil, idare, tasarruf, iltizam yetkileri yalnız şubeye münhasır olup, derneği bağlayıcı muamele yapılamaz.
Müessese kurmak, gayrimenkul alım satımı, bağış, ipotek ve benzeri muameleler, inşaat, gelecek yıllara sari tahhütler, dava takip, feragat, kabul, sulh ve ibra için merkez Yönetim Kurulundan yetki alınması mecburidir.
Şubeler, Merkez Yönetim Kurulunun, mevzuata, dernek tüzük ve yönetmeliklerine aykırı düşmeyen talimat ve emirlerine uymaları zorunludur.
Bütçe tasarıları, Merkez Genel kurul toplantısının yapıldığı aydan iki ay evvel merkez Yönetim Bütçe tasarıları, Merkez Genel Kurul toplantısının yapıldığı aydan iki ay evvel Merkez Yönetim kuruluna gönderilir ve Merkez Yönetim kurulunca tasvip veya tadil edilen hali ile Genel Kurula sunulur.
Dernekler Kanununa, Dernek tüzüğü ve yönetmeliklere göre tutulan defterler, alınan makbuz fatura ve sair belgeler saklanıp teftiş ve kontrole hazır bulundurulur.
Faaliyetliren son verilen şubelerin mal varlıkları, defterleri ve sair evrakı Dernek Genel Merkezine zimmetle devir ve teslim edilir.
Genel Merkezin her türlü malumat talepleri şubelerce derhal karşılanır. Dernek Genel merkezince alınan kararlarla ilgili işlerin şube sınırları içinde uygulanmasını temin eder. Genel kurul raporlarını yedi gün içinde ilgili mercilere verir ve hepsinden birer adet derneke merkezine yollar.
Her ay Dernek Merkezine talep, teklif, mail ve idari çalışma raporunu üç ayda bir kaydı yapılan ve ayrılan üyelerin kimliklerini dernek merkezine yazılı olarak sunar. Şube Yönetim kurulu uygulamalarının Dernek merkezi ile uyumlu yürümesi için Merkez Yönetim Kurulu ile gerekli ve yeterli iş birliği ve temasta bulunur. Şube personelini tayin eder ve gereğinde görevden alır.
c) Şube Denetleme Kurulu: Genel Kurulca seçilen üç asli ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyeleri, kendi başkanlarını seçer, çalışma usul ve esasları yönünden dernek tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket eder.
MADDE 27- ŞUBELERİN GENEL MERKEZ KURULUNDA TEMSİL ORANI
Dernek şubeleri; genel merkez kurulunda şube başkanı veya seçeceği bir üye ile temsil edilir.
MADDE 28- ŞUBENİN DERNEK GENEL MERKEZİ İLE İLİŞKİLERİ
Şube, kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda Genel Merkez Yönetim Kurulunun denetimine tabidir.
Genel Merkez yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu ile Yönetim Kurulunun yasalara, dernek Ana tüzük ve şube Yönetmelik hükümlerine aykırı bulduğu kararlarını gözden geçirilip uygun kararlar alınmasını isteyebilir.
Anılan şube kurullarının eski kararlarında direnmeleri durumunda kesin kararı almaya Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Şube yönetim kurulunu feshedebilir.
Şube yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini görevden alabilir ve yerine seçim yapabilir. Seçilenler, görevden alınanların görev sürelerini tamamlar.

GİRİŞ-YILLIK AİDAT MİKTARI
MADDE 29- Dernek üyelerini ödeyecekleri yıllık aidat miktarı 12.000.000 TL'dir. yıllık aidat miktarı yönetim kurulu kararı ile artırılabilir.
DERNEĞİN GELİRLERİ
MADDE 30- Derneğin gelir kaynakları
1. Üye aidatları
2. Dernekçe yayınlanan, tertiplenen, müzik, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans, gezi, kermes, sergi gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler.
3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
4. Bağışlar ve yardımlar.
5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur. Dernek, dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için içişleri bakanlığından izin almak zorundadır.

OYLAMA
MADDE 31- Bu tüzükte başka bir hüküm bulunmadığı hallerde, derneğin tüm organları salt çoğunlukla toplanır; kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlar.

DEFTER VE KAYITLAR
MADDE 32- Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.
Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.
1. Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır.
2. Karar defteri: Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır. Kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
3. Gelir ve Gider Defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paranın verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
4. Envanter Defteri: Derneğe ait demirbaşların listesi bu defterde gösterilir.
5. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri hakkındaki yönetmelik uyarınca tutulur. Bu defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.
GELİR VE GİDERLERDE USUL
MADDE 29- Dernek gelir alındı bilgisi ile toplanır ve giderler harcama abelgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarında gösterilen, daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı olmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlirinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi mailiye bakanlığınca bastırılır.
Maliye bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, dernek özel olarak bastıracağı alında belgesini manalli en büyük amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul eder. Alında belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Maliye bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılmaz. bağış ve aidat toplayacak kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla tescil ettirir.
DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ
MADDE 30- Derneğin içi denetim dernek kanunun ve dernek tüzüğünüe göre, denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak dernek tüzüğünde, "dernek tüzüğüne göre" hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte, yeterli açıklık bulunmayan durumlarda, bu eksiği tamamlamak, üyelerle, dernek organları ve görevlerini tüm dernek faaliyetleriyle, işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacı ile tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlanıp genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konacak yönetmelkler çıkarabilir.
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 31- Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelerine belirtmek şartı ile tüzük değiştirilebilir. Görüşmeye başlaması için genel kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır. Tüzük değişikliği karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3'ünün oyudur.
FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
MADDE 32- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar vermesi mülki idare amirliğine yazı ile bildirilir. Feshin kararı ile birlikte derneğin malvarlığı son genel kurul toplantısında genel kurul, malların hangi kuruluşa devredileceğine karar verir.
TÜRK KANUN-U MEDENİSİNİN UYGULANMASI
MADDE 33- Dernek tüzüğünde ve dernekler kanununda hüküm bulunmayan durumlarda, Türk Medeni Kanunu'nun derneklerle ilgili hükümleri uygulanır.